Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Van Houthandel De Handelaardij VOF, Slimweistraat 6a, 4181 AH Waardenburg, KvK 63749211.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) maken deel uit van elke tussen Houthandel De Handelaardij VOF (hierna te noemen: “De Handelaardij” enerzijds en enige derde (hierna te noemen “Koper”) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door De Handelaardij verstrekte offertes met betrekking tot levering van goederen/producten.

Deze algemene voorwaarden zijn  uitdrukkelijk ook van toepassing op alle aanbiedingen en transacties die plaats hebben via elektronische weg , waaronder internet (e-commerce) en aanverwante elektronische systemen.

Afwijkingen van de voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Handelaardij. Overeenkomst komt slechts tot stand, indien acceptatie van het aanbod De Handelaardij heeft bereikt.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts bindend indien deze door De Handelaardij schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Levering

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan De Handelaardij kenbaar heeft gemaakt. De goederen zijn vanaf het moment dat deze geleverd zijn voor risico van de koper.

De levertijd wordt door De Handelaardij zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als streefdatum-/periode en niet als een fatale termijn.

De Handelaardij is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht De Handelaardij niet tot enige vergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van de koper.

Indien de goederen door de koper op de locatie van De Handelaardij worden afgehaald, zijn de goederen vanaf het moment van laden voor risico van de koper.


Artikel 4 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden op moment van verkoop. De koper heeft de mogelijkheid om via internetbankieren (Ideal), via pin of contant te betalen. De betaling dient te geschieden in overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Bij gebreke van tijdige betaling is De Handelaardij bevoegd de verdere uitvoering van alle met de koper lopende overeenkomsten te ontbinden of op te schorten en zal De Handelaardij voor de verdere leveringen contante betaling kunnen eisen.

 

Artikel 5 Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Het bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen door de koper of een door de koper vooraf aangewezen en aan De Handelaardij bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens het bedenktermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door De Handelaardij verstrekte instructies.

Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor terugzending voor rekening van de koper. Het resterende aankoopbedrag zal door De Handelaardij uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping worden terug betaald.

 

Artikel 6 Uitsluiting van herroepingsrecht

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Handelaardij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor goederen:

  • die door De Handelaardij tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • die snel kunnen verkleuren of verouderen
  • waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop De Handelaardij geen invloed heeft

 

Artikel 7 Overmacht

Naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, is er van overmacht sprake aan de zijde van      De Handelaardij indien De Handelaardij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan de verplichtingen en/of voorbereidingen te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, stroomstoringen, bedrijfsstoringen bij leveranciers en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van De Handelaardij ontstaan.

Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Handelaardij opgeschort. Indien door overmacht van De Handelaardij de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel De Handelaardij als de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft De Handelaardij slechts recht op vergoeding van de gemaakte kosten. De koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.


Artikel 8 Garantie

De Handelaardij verbindt zich jegens de koper de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst is omschreven. De Handelaardij staat er voor in dat de goederen bij aflevering die eigenschappen bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.

Indien de koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde niet voldoet volgens geldende gebruikelijke normen, zal De Handelaardij ofwel overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door de koper reeds betaalde.

De garantieverplichting vervalt indien de koper zelf wijzigingen of reparaties heeft aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door De Handelaardij.

Hout en houtgerelateerde producten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor werken. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie uit.

Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de goederen of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

 

Artikel 9 Reclame

De koper is verplicht de afgeleverde goederen onmiddellijk en nauwkeurig te inspecteren. Reclamering dient schriftelijk binnen 5 werkdagen na aflevering te geschieden, met opgave van aard en grond van de klacht en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van De Handelaardij tot vervanging, herstel of schadevergoeding.

Na het verstrijken van bovenstaand termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door De Handelaardij in behandeling genomen

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring  en voorwaarden door De Handelaardij.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

De Handelaardij aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het gevolg is van grove schuld of opzet, zulks ter beoordeling van De Handelaardij.

Alle adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen worden door De Handelaardij naar beste vermogen verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor De Handelaardij voortvloeit.

De Handelaardij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. derden.

De koper is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven maten en hoeveelheden. Met betrekking tot door de koper opgegeven maten ter zake van te leveren houtproducten, gelden afwijkingstoleranties welke gebruikelijk zijn in de houtbranche.


Artikel 11 Toepasselijk recht/geschillen

Alle aangegane overeenkomsten tussen De Handelaardij en de koper worden beheerst door Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden.

Alle geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig nader tussen partijen overeengekomen ad hoc arbitrage. Zowel De Handelaardij als de koper mogen één arbiter voordragen voor benoeming. Deze arbiters zullen een binden besluit nemen omtrent het geschil tussen de partijen.